mai 14, 2020

Varetelling

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Målet med lagertellingen er å sørge for at varebeholdningen i balansen er oppført til dets rette verdi.

Fullstendighet i varebeholdningen, dvs alle mottatte varer er ført i varelageret i balansen
Eksistens av varebeholdningen, dvs alle varer som ligger i varebeholdingen i balansen er faktisk til stede på selskapets lager eller i selskapets eie
Verdsettelse av varebeholdningen, som innebærer at varene er oppført til korrekt verdi hensyntatt ukurans når det er aktuelt

Varelager skal ifølge bokføringsforskriften § 6-1 telles ved regnskapsårets slutt.

Dokumentasjon av varelager skal ifølge bokføringsforskriften § 6-1 annet ledd inneholde en spesifisert oppstilling over:

  • Varens art
  • Kvantum (med angivelse av måleenhet)
  • Verdi for hver enkelt vare
  • Summeringskolonne for de spesifiserte verdiene
  • Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene, jf. bokføringsforskriften § 6-1 tredje ledd, skal fremgå av dokumentasjonen.
  • Dokumentasjonen skal ifølge bokføringsforskriften § 6-1 femte ledd være ordentlig og oversiktlig. Varer verdsatt til virkelig verdi skal vises som egen gruppe. Ukurante varer skal medtas på varetellingslisten, se punktet under om regnskapsmessig verdsettelse.

Dokumentasjonen skal være datert og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen.

Tellelistene kan være enten på papir eller elektronisk. Tellelister på papir skal være nummerert før tellingen foretas, og de skal oppbevares som en del av dokumentasjonen, men kan skannes for elektronisk oppbevaring.

Kilde: Utdrag fra DIB kunnskap


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus